Kontrast:   normalny wysoki  |  obrazy:   kolorowe czarno-białe  |  Normalny układ strony Szeroki układ strony  |  A- A A+

Nasze przedszkoleNasze Przedszkole jest czynne przez pięć dni w tygodniu w godzinach 7.00-17.00, 10 miesięcy w roku. Do przedszkola uczęszcza 50 dzieci, w wieku 3-6 lat. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział. W przedszkolu funkcjonują dwa oddziały. Są to: 3-4 latki, 5-6 latki, każda grupa jest prowadzona przez dwie nauczycielki. Skład kadry pedagogicznej stanowią: cztery nauczycielki, psycholog, logopeda oraz ksiądz. Nauczyciele w naszej placówce to wykwalifikowani pedagodzy z kierunkowym wykształceniem magisterskim. Są to osoby przyjaźnie nastawione do dzieci i otwarte na nowe metody pracy.

Przedszkole zatrudnia również 7 pracowników administracyjno – obsługowych, na stanowiskach: intendent, kucharka, pomoc kucharki, woźne oddziałowe, pracownik do prac ciężkich, pomoc nauczyciela.

Nasze Przedszkole jest usytuowane przy ul. Przedszkolnej 2. Posiada dobre warunki lokalowe: dwie sale dydaktyczne wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla dwóch grup wiekowych (3-4 latki i 5-6 latki), salę gimnastyczną oraz kącik logopedyczny i psychologiczny. Przedszkole wyróżnia duży ogród, zagospodarowany sprzętem zabaw dla dzieci, umieszczony wśród drzew owocowych, krzewów ozdobnych i rabat kwiatowych. Przedszkole posiada małą kuchnię, w pełni wyposażoną w sprzęt.

Przedmiotem działalności przedszkola jest wychowanie i kształcenie dzieci w powierzonych opiece przedszkola przez rodziców. Praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza realizowana jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego w oparciu o program wydawnictwa Nowa Era "Nauka przez zabawę" zatwierdzony przez MEN oraz programy własne:

- adaptacyjny "Wkrótce będę przedszkolakiem",

- "Zajęć komputerowych",

- "Uczę się języka angielskiego",

- "Bezpieczny przedszkolak.

Jesteśmy uczestnikami programów:

- "Profesjonalne Zarządzanie Przedszkolem",

- "Wspieranie rodziny - stop przemocy",

- "Dodaj język polski do ulubionych",

- "Usuwając bariery w komunikacji, zapobiegasz izolacji",

- "Edukacja zdrowotna dla Przedszkolaków, Akademia Aquafresh".

Uzyskaliśmy certyfikat uczestnictwa w projekcie, którego celem jest poprawa jakości odżywiania dzieci i promuje aktywność fizyczną stanowiącą nierozerwalną część profilaktyczną.

Organizujemy swoją prace tak, aby odpowiedzieć na oczekiwania dzieci i rodziców. Wspomagamy i ukierunkowujemy rozwój każdego dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami. Zapewniamy dzieciom możliwość samorealizacji, uczymy kreatywnego myślenia i działania. Rozwijamy indywidualne cechy osobowości, które pozwalają dzieciom czuć się radośnie i bezpiecznie. Uczymy wiary we własne siły, rozwijamy w nich poczucie, że są najważniejsze. Uczymy szacunku do pracy i poszanowania porządku. Wyrównujemy szanse edukacyjne poprzez systematyczną współpracę z logopedą i psychologiem. Zapewniamy dzieciom udział w zajęciach dodatkowych:

- język angielski - wszystkie dzieci

- rytmika - wszystkie dzieci

- religia - dzieci 5-6 letnie

- zajęcia logopedyczne - wg zdiagnozowanych potrzeb

- zajęcia z psychologiem - wg zdiagnozowanych potrzeb

- zajęcia komputerowe – dzieci 5-6 letnie

Tradycją przedszkola jest organizowanie Rodzinnej Wigilii, spotkań integracyjnych, okolicznościowych z okazji dnia Babci, Dziadka, Mamy, Taty, Dziecka, dni otwarte przedszkola, Pikniki rodzinne, przedstawienia teatralne w wykonaniu rodziców a także udział konkursach plastycznych organizowanych przez środowisko lokalne.

Dzięki dobrej współpracy z rodzicami, ich zaangażowaniu w życie przedszkola organizujemy imprezy okolicznościowe, pikniki rodzinne, spotkania pod hasłem „Bawmy się razem”, które pozostawiają w dzieciach niezapomniane wrażenia. Różne formy kontaktów z rodzicami, świadomość, że dostęp do nauczyciela nie jest przywilejem, lecz prawem sprawiają, iż rodzice obdarzają nas zaufaniem i aktywnie współpracują

Organami przedszkola są: dyrektor przedszkola, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców. Funkcję dyrektora pełni mgr Aneta Borys. Dyrektor kieruje działalnością przedszkola , współpracuje ze wszystkimi organami przedszkola, sprawuje nadzór pedagogiczny, inspiruje i wspomaga wszystkich pracowników w osiąganiu wysokiej jakości pracy przedszkola. Dyrektor przyjmuje rodziców w godzinach urzędowania placówki.

Rade Pedagogiczna tworzą: dyrektor i zatrudnieni w placówce nauczyciele. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola. Rada Pedagogiczna pracuje zgodnie z ustalonym przez siebie regulaminem działalności. Rada Rodziców współpracuje z dyrektorem i radą pedagogiczną. Występuje z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw przedszkola w zakresie edukacji i wychowania dzieci. wszelkie uwagi i opinie rodziców są uwzględniane w pracy przedszkola.

Rekrutacje dzieci przeprowadza się na zasadzie powszechnej dostępności. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola składają wniosek do dyrektora przedszkola zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

 

©2018 Publiczne Przedszkole w Wolicy.

Deklaracja dostępności

Projekt i realizacja: 10M